Slovník katastru nemovitostí

Budova


Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Vodní dílo

Vodní díla evidovaná v katastru nemovitostí jsou stavby spojené se zemí pevným základem jako přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť.

Výměra parcely

Výměra parcely je plošný obsah průmětu pozemku do zobrazovací roviny katastrální mapy. Výměra se zaokrouhluje na celé čtvereční metry.

Geometrický plán

Geometrický plan je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Vyhotovuje se například pro rozdělení pozemku, pro změnu hranice pozemku, pro vyznačení budovy nebo vodního díla, pro vyznačení pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem, pro vyznačení vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčením hranic pozemku se rozumí vyznačení hranic v terénu geodetickými metodami podle podkladů z katastru nemovitostí. Dokumentaci o vytyčení hranic pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol. Vytyčení lze nahradit upřesněním hranice v terénu vlastníky s následným geodetickým zaměřením. Přitom nesmí být překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.

Věcné břemeno

Věcné právo omezuje vlastníka nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něco konat či něčeho se zdržet. Často se zapisuje do katastru nemovitostí (současně se zapíše věcné právo u oprávněného). Zřizuje-li se věcné právo k části pozemku, je nutno vyhotovit geometrický plán pro vymezení této části.

Obnova katastrálního operátu

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nové digitální katastrální mapy a nového souboru popisných informací o nemovitostech, vlastnících a právních vztazích. Obnovu lze provést novým mapováním, nebo přepracováním dosavadní grafické katastrální mapy, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se nově uspořádávají pozemky tak, aby byly přístupné a vlastníkům se na nich dobře hospodařilo. Nově se k nim uspořádávají vlastnická práva a případně věcná břemena. Současně se zlepšuje životní prostředí, půdní fond, vodní hospodářství a ekologická stabilita krajiny. Na podkladě výsledků pozemkových úprav je obnovován operát katastru nemovitostí.

Pozemkový úřad

Pozemkový úřad zajišťuje, řídí a financuje všechny činnosti při restitucích, pozemkových úpravách, vytyčování hranic pozemků pro hospodaření vlastníků apod.

Katastrální úřad

Katastrální úřad především spravuje katastr nemovitostí a poskytuje z něho údaje (výpisy, opisy nebo kopie a to jak katastrální mapy, tak i souboru popisných informací).

Katastrální mapa

Katastrální mapa je polohopisná podrobná mapa zobrazující nemovitosti evidované v katastru. Pozemky se zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, jsou označené parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.

Ortofotomapa

Ortofotomapa je podrobná fotografická mapa povrchu vytvořená z řady leteckých snímků tzv. diferenciálním překreslením, kterým je odstraněno zkreslení z převýšení terénu a perspektivní zkreslení.

Definiční bod parcely a budovy

Definiční bod parcely nebo budovy je virtuální bod přibližně ve středu parcely či budovy. Jeho rovinné souřadnice ve státním referenčním systému S-JTSK definují (určují, lokalizují) polohu parcely či budovy v rámci České republiky.

BPEJ

Bonitované půdně ekologické jednotky slouží k oceňování pozemků. V katastru nemovitostí se evidují u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku a to pětimístným číselným kódem.

Souřadnicový systém S-JTSK

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je závazným geodetickým referenčním systémem na území České republiky pro zeměměřické činnosti využívané ve veřejném zájmu.

Počasí
Počasí v České republicePočasí v České republicePočasí v České republice
Počet návštěvníků
156867